Historie

Idea založení organizace, která by sdružovala české a polské myslivce a i jiné osoby, které mají vtah k přírodě, zvláště v příhraničních oblastech České a Polské republiky můžeme položit k datu 12.01.2001 v Králíkách. Zde se setkali členové Řádu svatého Huberta (dále jen „ŘsH“) a polských myslivců na vernisáži polských malířů přírody. Další setkání proběhlo 12.09.2002 v Králíkách, respektive na Hedči při svatohubertské slavnosti. Z tohoto setkání vznikla myšlenka založit organizaci, která by sbližovala tyto skupiny osob, které mají společný zájem. Společným zájmem, který tyto skupiny spojoval byly témata na úseku ochrany životního prostředí, myslivosti, etiky při lovu a propagace myslivosti a také ochrana volně žijících živočichů a zvěře.

Schůze obou skupiny z české a polské strany se konala dne 03.09.2003 v Pisarech v Polsku. Rokovalo se o společných plánech, způsobu spolupráce a po vyjasnění těchto otázek i o statutu sdružení. Byl zvolen název sdružení, který trvá až doposud.

Skupinu myslivců založitelů z Polska reprezentovali:

Marek Marszalek, Alojzy Krysiak /malíř- myslivec/, Roman Rybak, Gustav Ćwikĺa, Cezary Trubaluk (malíř) a Tomas Cichy.

Skupinu myslivců založitelů z Čech, (všichni členové ŘsH) reprezentovali:

František Frola, Josef Štych, Jan Votava, František Jílek, František Fejfar a Ludmila Vondráčková.

Dne 26.04.2004 několik dnů před vstupem Polska a ČR do Evropské Unie byly sepsány a podány k registraci nezbytné dokumenty pro vznik sdružení. Registrace Ministerstvem vnitra ČR bylo MSMP uznáno sdružením dne 31.05.2004 pod č.j.: VS/1-1/57 506/04-R a obdrželo identifikační číslo (IČO) 266 65 689. Sídlem sdružení se stal Hradec Králové.

Dne 20.11.2004 se konala I. valná hromada MSMP v Bobošově. Sdružení započalo oficiální činnost a zvolilo si toto vedení, tedy výbor MSMP ve složení:

Inž. Roman Stanislaw RYBAK – předseda sdružení

MVDr. František Xaver Fejfar Chlumecký – EOSH – místopředseda pro ČR

Mgr. Sztuky Alojzy Franczisek Krysiak – místopředseda pro PL

Milan Heřman z Velkého Včešťova – EOSH – pokladník

Ing. František Josef Frola z Lipova – EOSH – tajemník (sekretář) ČR

Gustaw Ćwikĺa – tajemník, sekretář PL

Zvolený výbor MSMP sestavil na 3 roky plán práce. V základní části činnosti výbor se usnesl. Že činnost se bude konat v příhraničních oblastech obou států. Vznikl dokument, ze kterého bylo patrné, že začátcích činnosti MSMP bude prioritní činnosti setkávání na různých akcích, které budou v intencích výměny zkušeností, poznávání výkonu práva myslivosti v obou státech a navazování nových kontaktů s myslivci, kteří obhospodařují honitby. Takovými společnými akcemi byly: Myslivecký oplatek v příhraniční oblasti Polska /Pisary, Mezilesí/, Mezinárodní výstava a veletrh „Lovy a polovy“ ve Vroclavi a myslivecké výstavy v Čechách a především Svatohubertská slavnost ŘsH na Kuksu. MSMP také se zúčastnilo dvou ročníků Mezinárodního festivalu myslivosti v Olešnici v Polsku.

Základní kameny spolupráce v rámci MSMP budou se odbývat na těchto principech:

  • Aktivní spolupráce myslivců a milovníků a ochránců přírody

  • Zabezpečení možnosti kontaktů mezi myslivci, eklogami a občany příhraničí

  • Zachování hodnot lidové kultury materiální a duchovní hodnoty lovů a lovectví

  • Dohled a nositel etických zásad v myslivosti při zachování zvyků a tradic

  • Propagace lovu a ochrany volně žijících zvířat i přírody formou výstav

  • Účast a organizace výstav na témat myslivosti a ochrany přírody pro děti a mládež

Při příležitosti 10-ti let trvání společné práce myslivců a členů v rámci MSMP přijalo vedení MSMP myšlenku dle polského zvyku pro započetí prací na návrhu praporu MSMP a získávání financí na tento prapor. Tyto počiny se úspěšně naplnily a dne 12.01.2012 byl v mezilesí prapor MSMP slavnostně vysvěcen. Prapor je uložen na důstojném místě v budově Polesí, Státních lesů Polské republiky. Autorem návrhu praporu byl zakládající člen MSMP Ing. František Frola. Prapor zhotovila společnost Velebný a spol z Ústí nad Orlicí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prapor MSMP.

Je holdem a výrazem nejvyšším atributem našeho společenství. Stal se symbolem naší společné ideje, která nás sdružuje. Tak jako prapor státní je symbolem země, národa či republiky, a standarta je symbolem malé otčiny – střediska, na základě kterého jsme sdruženi a pracujeme pro sjednocující myšlenku. Nakonec to je patrné i z hesla, které je vyšito na praporu „CARITAS NATURAE, TUENDAS CREATURAE ET HUMILITAS IN CORUS“ , což značí „Ochrana přírody, úcta ke zvěři a pokora v srdci“.

Prapor v sobě soustřeďuje naše základní morální a duchovní základy ve svazku a odkazem ke svatému Hubertovi. Je znakem pravého a ušlechtilého lovectví vyjádřená v osobnosti a hodnosti myslivce. Spojuje nás ve společných zájmech a v díle na našem společenství.

V roce 2014-15 v souladu se změnou právních předpisů v České republice (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který zrušil zákon o sdružování občanů došlo k transformaci sdružení na spolek a s tím i ke změně a přijetí nových stanov MSMP. Tyto v sobě již zahrnují zkušenosti nabyté ze spolkové činnosti a přesněji upravují činnost spolku. Název valná hromada, která se konala 9.04.2016 v Pisarách ponechala, avšak bylo nutné doplnit jej o zkratku z.s., což v sobě nese označení zapsaný spolek. Registrace je provedena u Krajského soudu v Hradci Králové ve Spolkovém rejstříku. Sídlem spolku zůstává Hradec Králové.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tímto krokem se naše organizace vydává na novou etapu své činnosti. Nechť tedy zkvétá a sílí ve prospěch všech členů.

Únor 2017